Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025»,που θα αφορά, « Έλεγχο και υποστήριξη αποπληρωμής λογαριασμών δικαιούχων από την υλοποίηση έργων ενταγμένων στο ΠΠΑ».

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ