Ενημέρωση

Για την επιστροφή της οικονομίας σε γρήγορους και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, απαιτείται η βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, που διατίθενται για τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τους εθνικούς πόρους. Ένας σχεδιασμός που προϋποθέτει την ολοκληρωμένη κατανόηση των μηχανισμών και των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται και βεβαίως την αναλυτική μελέτη των αναγκών της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η ανατροφοδότηση των βασικών πυλώνων της οικονομίας του νησιού, η πολλαπλασιαστικότητα των πόρων, η προετοιμασία μελετών και έργων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η στροφή στην ποιοτική ανάπτυξη, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εφαρμόζονται οι πολιτικές που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, μέρος του οποίου αποτελεί το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης 2021-2025, μέσα από τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προγραμμάτων για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, του Ταμείου Ανάκαμψης, του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ) και του ΕΣΠΑ, θα λειτουργήσουν καθοριστικά στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αξιοποιώντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας.

Κάθε επένδυση του ΠΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού μας Σχεδιασμού, οφείλει να αντιστοιχεί στο μετασχηματισμό παραγωγικών τομέων, στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών, που βελτιώνουν τις γενικότερες προοπτικές και θέτουν στέρεες βάσεις για το μέλλον της Κρήτης.