Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης

 1.  

H Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΥΔ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και την ορθή υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης χρηματοδοτούμενου από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Το οργανόγραμμα της ΥΔ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και αναλυτικά οι αρμοδιότητες ανά Τμήμα έχουν ως ακολούθως:

 

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων

 1. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας και η εκπόνηση σχετικών μελετών.
 2. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.
 3. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσής τους.
 4. Η κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) και η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 5. Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν στην Περιφέρεια.
 6. Η αναζήτηση πόρων για την χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων και πολιτικών της Περιφέρειας.
 7. Η σύνταξη, έκδοση, δημοσιοποίηση πρόσκλησης δράσης / ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης, καθορισμός κριτηρίων επιλογής των προτεινόμενων έργων του ΠΠΑ.
 8. Η συγκέντρωση προτάσεων δικαιούχων, έλεγχος πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο ΠΠΑ, αξιολόγηση των προτάσεων, έκδοση απόφασης ένταξης.
 9. Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για εγγραφή των έργων στο ΠΠΑ.
 10. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΠΑ.
 11. Η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (epde, ΠΣ – EΠA), προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των έργων του ΠΠΑ και κυρίως οι χρηματορροές του, συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για την πιθανή αξιολόγηση του ΠΠΑ, καθώς και η σύνταξη της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
 12. Η σύνταξη τακτικών και εκτάκτων ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου καθώς και έκθεση ολοκλήρωσης του ΠΠΑ.
 13. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου.

  Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων

 1. Η διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και γενικά η παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΠΑ.
 2. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.
 3. Η κατανομή των σχετικών πιστώσεων και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
 4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 5. Η τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται όπως επίσης η παρακολούθηση των ευρημάτων που προέκυψαν από τις επαληθεύσεις / επιθεωρήσεις αυτές.
 6. Η παρακολούθηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων / ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα του ΠΠΑ από άλλους εθνικούς φορείς όπως Δι.Δι.Ε.Π, ad hoc ομάδες ελέγχου, ΣΔΟΕ και η παρακολούθηση της τήρησης όλων των συστάσεων που έχουν γίνει στον δικαιούχο.
 7. Η διαχείριση, των τυχόν παρατυπιών και υπονοιών απάτης, όπως για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (εισήγηση για την έκδοση σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων).
 8. Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμματικών περιόδων, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
 9. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας

 1. Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΠΠΑ.
 2. Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την πραγματοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β του άρθρου 129, του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και τυχόν τροποποιήσεών του και αφορά στις κάτωθι δράσεις:
  1. Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΠΠΑ και των προγραμμάτων του.
  2. Την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΠΠΑ και των προγραμμάτων του.
  3. Λειτουργία φορέων και υποστηρικτικών δομών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – σεμιναρίων – συσκέψεων.
  5. Εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora.
  6. Μετακινήσεις εσωτερικού – εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
  7. Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις.
  8. Μέριμνα για την δημοσιοποίηση και προβολή δράσεων και στόχων προγράμματος.
 1. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού & ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.