«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Η. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2.Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 05502 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021