Έγκριση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ 4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ