«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. EgxSDE_Δ1_Οδ1_ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. EgxSDE_Δ1_E2_ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. EgxSDE_D1_Od2 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. EgxSDE_Δ1_Ε3_ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 08714

7. ΥΑ_62564_ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021