«ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4.  ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ EPA005

7. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ EPA001

8. ΥΑ_62564_ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021