«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΡΟΥ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ _CO39 7.ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ

«Απόφαση για την έγκριση της εγγραφής στον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΔΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ_12101_ 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 08714 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Η. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2.Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 05502 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

Έγκριση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ 4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ