Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162130 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η τροπ. πραξης_ΟΠΣ_9ΚΗ97ΛΚ-ΙΧΩ

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5162172 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η τροπ. Αρχικής_ΟΠΣ-67507ΛΚ-ΝΞ8

Τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2021-2022)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162169 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η Τροπ. αποφασης ένταξης ΦΥΣ. ΑΝΤΙΚ_ΟΠΣ-ΨΘΚ47ΛΚ-ΨΜΘ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201

7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

«ΝΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ O0301

7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

8. ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠ. ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ_ EgxSDE-D1-E4

«ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΕ – ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΚΑΝΕΒΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΤΔ_EPA001

7.ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ CO30

7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ