Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5162172 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η τροπ. Αρχικής_ΟΠΣ-67507ΛΚ-ΝΞ8