«ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 08714

7. ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-Ιουνίου-2021

8.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ