«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ MINI VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4.ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ_ 05502

7. ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-Ιουνίου-2021