«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΙΘΙΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201

7. ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-Ιουνίου-2021