Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5162082 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η ΤΡΟΠ. ΑΠΟΦ. ΈΝΤΑΞΗΣ_ΣΧΕΔΙΟ-9Ι0Η7ΛΚ-ΞΝΠ