2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 30-11-2023) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025»,που θα αφορά, « Έλεγχο και υποστήριξη αποπληρωμής λογαριασμών δικαιούχων από την υλοποίηση έργων ενταγμένων στο ΠΠΑ».

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 που θα αφορά την «Τήρηση, οργάνωση, επικαιροποίηση αιτημάτων φορέων προς ένταξη έργων στο ΠΠΑ».

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025»που θα αφορά «Αξιολόγηση και υποστήριξη τεχνικών δελτίων έργων προς ένταξη στο ΠΠΑ».

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΑΡΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 09405 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ως προς την υποβολή προτάσεων/νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 30-06-2023) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η τροποποίηση της έγκρισης εγγραφής στον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025».

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΨΑΛΙΔΑ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2.Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ T2217 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ CO19 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ