ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2023»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ 3. Υπόδειγμα Τεχνικό-Δελτίο-Πράξης 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ T2708 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162130 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ