Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5162095 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

99ΝΑ7ΛΚ-1ΤΓ 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗΣ ΟΠΣ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2021-2022)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162169 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

2η Τροπ. αποφασης ένταξης_ΟΠΣ-ΩΧΘΜ7ΛΚ-Η5Ψ