ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4.ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη ΔΤΔ 12201_ΝΤ

7. ΥΑ_62564_ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-Ιουνίου-2021

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1 EPA008_ΔΤΔ_Αριθμός έργων Ταμίευση Υδάτων

6.2 ΔΤΔ_EPA001_ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ έκταση γης

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΚ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4.ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΤΔ_Τ4454

7. ΥΑ_62564_ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-Ιουνίου-2021

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΑΪΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη ΔΤΔ

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΚ

 

Τοποθέτηση πινακίδων έργων ενταγμένων στο Π.Π.Α Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 του Εθνικού Π.Δ.Ε.

 

Για την εφαρμογή του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 1ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, και για λόγους ομαλής χρηματοοικονομικής ροής των έργων/υποέργων που έχουν υπαχθεί ή/και θα υπαχθούν εφεξής, παρακαλούμε θερμά για την εν τη γενέσει γνωστοποίηση στην Υπηρεσία μας των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνετε ως φορείς των έργων/υποέργων αυτού. Τούτο, κρίνεται απαραίτητο και τίθεται σε άμεση προτεραιότητα για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των Υπηρεσιών μας, προς εξάλειψη καθυστερήσεων πληρωμής δυνητικών υποχρεώσεων που γεννούνται από αυτές τις νομικές δεσμεύσεις – συμβατικές υποχρεώσεις.

Επίσης, υποχρεούστε κατά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών του πρώτου λογαριασμού (εντολής) πληρωμής έργου / υποέργου προϋπολογισμού καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00 € (ήτοι ποσού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας φωτογραφικό υλικό τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων (κατά περίπτωση με βάσει τα συνημμένα υποδείγματα), ως αποδεικτικά στοιχεία αναφοράς εκτέλεσης του έργου / υποέργου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση στην Υπηρεσία μας της βεβαίωσης περαίωσης των έργων / υποέργων του ΠΔΕ όποτε κι αν αυτή συντελείται.

                                                                  Με Εντολή Περιφερειάρχη

                                                                             Ο Αν. Διευθυντής

                                                                         Ανδρέας Κοκοσάλης 

Υποδείγματα διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων, που θα πρέπει να τοποθετούνται κατά περίπτωση σε έργα / πράξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας  Κρήτης 2021-2025

 

 

 

           

Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε εφαρμογή του άρθρου 106 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 59464/10.3.2021 υποβολής προς έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειάρχη Κρήτης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 Περιφέρειας Κρήτης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την Περιβαλλοντική Έγκριση του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.

Δείτε την σχετική απόφαση

 

Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167) και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 340970/12.11.2021 υποβολής πρότασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την έγκριση του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, βάσει της αρ. 125512 / 16.11.2021 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5419/Τεύχος B’/22.11.2021).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ