ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ “ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1 EPA008_ΔΤΔ_Αριθμός έργων Ταμίευση Υδάτων

6.2 ΔΤΔ_EPA001_ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ έκταση γης

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΚ