«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΤΔ 02104

7. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΤΔ EPA006

8. ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-06-2021