Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΕ Π.Ε. Ο. Ν.Ε.Ο. & Β.Ο.Α.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203045 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

Τροποποίηση της Πράξης