«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΙΣΑΡΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΤΔ_Τ4454

7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ

Τοποθέτηση πινακίδων έργων ενταγμένων στο Π.Π.Α Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 του Εθνικού Π.Δ.Ε.

 

Για την εφαρμογή του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 1ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, και για λόγους ομαλής χρηματοοικονομικής ροής των έργων/υποέργων που έχουν υπαχθεί ή/και θα υπαχθούν εφεξής, παρακαλούμε θερμά για την εν τη γενέσει γνωστοποίηση στην Υπηρεσία μας των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνετε ως φορείς των έργων/υποέργων αυτού. Τούτο, κρίνεται απαραίτητο και τίθεται σε άμεση προτεραιότητα για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των Υπηρεσιών μας, προς εξάλειψη καθυστερήσεων πληρωμής δυνητικών υποχρεώσεων που γεννούνται από αυτές τις νομικές δεσμεύσεις – συμβατικές υποχρεώσεις.

Επίσης, υποχρεούστε κατά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών του πρώτου λογαριασμού (εντολής) πληρωμής έργου / υποέργου προϋπολογισμού καθαρής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00 € (ήτοι ποσού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας φωτογραφικό υλικό τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων (κατά περίπτωση με βάσει τα συνημμένα υποδείγματα), ως αποδεικτικά στοιχεία αναφοράς εκτέλεσης του έργου / υποέργου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση στην Υπηρεσία μας της βεβαίωσης περαίωσης των έργων / υποέργων του ΠΔΕ όποτε κι αν αυτή συντελείται.

                                                                  Με Εντολή Περιφερειάρχη

                                                                             Ο Αν. Διευθυντής

                                                                         Ανδρέας Κοκοσάλης 

Υποδείγματα διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων, που θα πρέπει να τοποθετούνται κατά περίπτωση σε έργα / πράξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας  Κρήτης 2021-2025