Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167) και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 340970/12.11.2021 υποβολής πρότασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την έγκριση του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, βάσει της αρ. 125512 / 16.11.2021 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5419/Τεύχος B’/22.11.2021).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ