Τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2021-2022)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162169 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

2η Τροπ. αποφασης ένταξης_ΟΠΣ-ΩΧΘΜ7ΛΚ-Η5Ψ

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162130 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η τροπ. πραξης_ΟΠΣ_9ΚΗ97ΛΚ-ΙΧΩ