ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΔΠ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΡΑΞΗΣ 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201 7. ΥΑ_62564_ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021