ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΔΠ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΡΑΞΗΣ 4. EgxSDE-D1-Od2 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. EgxSDE_Δ1_Ε3_ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201 7. ΥΑ_62564_ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021