ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. Παράρτημα 1_ Υποχρεώσεις Δικαιούχων 2. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Οδηγίες συμπλήρωσης 3. Οδηγός Αξιολόγησης Προτάσεων_ κριτήρια ένταξης. 4. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 08705 5. ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ-2442_7-Ιουνίου-2021-ΦΕΚ-1 6. Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Έργου 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ