1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς δυνητικό δικαιούχο και τίτλο) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΔΠ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΡΑΞΗΣ 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 08710 7.ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021