Το πρόγραμμα

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει ότι:

Με την αρίθμ. απόφαση 26/22.3.2021 (ΑΔΑ: 6Β627ΛΚ-ΚΣΙ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το Σχέδιο για δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης της πρώτης προγραμματικής περιόδου 2021-2025 το οποίο τέθηκε στην συνέχεια προς δημόσια διαβούλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του Ν.4635/2019 (Α΄167) και συγκεκριμένα από 26.4.2021 έως 26.5.2021.

Με την αρίθμ. απόφαση 25/22.3.2021 (ΑΔΑ: Ψ1177ΛΚ-ΙΝΕ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το Σχέδιο για δημόσια διαβούλευση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης της πρώτης προγραμματικής περιόδου 2021-2025 το οποίο τέθηκε στην συνέχεια προς δημόσια διαβούλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του Ν.4635/2019 (Α΄167) και συγκεκριμένα από 10.5.2021 έως 10.6.2021.

Σήμερα το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 Περιφέρειας Κρήτης της πρώτης προγραμματικής περιόδου τελεί υπό υποβολή προς έγκριση στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν αναμενόμενης εγκρίσεως της από 10.3.2021 υποβληθείσας προς έγκριση ΣΜΠΕ στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.