«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ_09003_2η_Έκδοση 12ος 2021

7.ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-06-2021