«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΡΤΣΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ
3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ_09003_2η_Έκδοση 12ος 2021
7.ΣΔΕ-ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7-06-2021